Institut biostatistiky a analýz Lékařské a přírodovědné fakulty MU (IBA MU)

IBA Masarykova univerzita
Institut biostatistiky a analýz
Kamenice 3
625 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 549 49 4321
fax: +420 549 49 2855
http://www.iba.muni.cz/
e-mail: helpdesk@iba.muni.cz

 

IBA MU je společným pracovištěm uvedených fakult pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT. Činnost IBA MU je primárně zaměřena na organizační a odborné zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu. IBA MU je mimo jiné i poskytovatelem informačního a technologického zázemí tří onkologických screeningových programů - mamárního, kolorektálního a cervikálního. Toto zázemí zahrnuje anonymní sběr dat ze všech tří programů a jejich analýzu, která umožňuje dlouhodobé sledování kvality a bezpečnosti screeningu.

Aktivity Divize analýzy dat jsou orientovány nejen na analýzu samotnou, ale i modelování a aplikace moderních informačních technologií v analýze rozsáhlých a komplikovaných souborů dat. Pozornost je soustředěna zejména na klinická data, zejména pak data klinických registrů, kde divize zajišťuje komplexní zpracování dat od popisné statistické analýzy až po hodnocení rizikových faktorů a vícerozměrné prognostické modely. Samostatnou oblastí činnosti jsou hodnocení epidemiologie vážných chorob a související hodnocení ekologických a humánních rizik a farmakoekonomická hodnocení. Divize analýzy dat IBA MU poskytuje svým partnerům služby v oblasti analýzy dat od jejich sběru a analýzy přes přípravu reportů a prezentací až po spolupráci na odborných publikacích včetně farmakoekonomických studií.

Divize klinických studií IBA MU poskytuje služby zaměřené na vývoj a aplikaci technologií v oblasti klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků jako specifické oblasti medicíny. Pod pojmem technologie jsou zde myšleny především systémy pro sběr, validaci a statistické zpracování dat v souladu s mezinárodními předpisy a národní legislativou České republiky. Divize klinických studií IBA nabízí služby jak v oblasti technologického a informačního zajištění, tak i při hodnocení a interpretaci výsledků klinických studií. S ohledem na mezioborovou povahu všech projektů klinických studií IBA MU spolupracuje s předními klinickými pracovišti v České republice i v zahraničí a s odborníky na legislativu dané oblasti. Z důvodu legislativně úzké definice projektů klinického hodnocení jsou zde řešeny i projekty nesplňující tuto legislativní definici, avšak vyžadující obdobný přístup při realizaci (multicentrický sběr dat, zajištění a kontrola kvality), jako jsou např. národní preventivní (screeningové) programy apod.