Farmakologický ústav Lékařské fakulty MU

MULF Masarykova univerzita
Lékařská falukta
Farmakologický ústav
Kamenice 753/5
625 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 549 492364
fax: +420 549 492364
http://www.med.muni.cz/farmakol/farmakc.html
e-mail: rblablo@med.muni.cz

 

Farmakologický ústav LF MU je akademickým pracovištěm, které se jako jedním ze svých prioritních výzkumných témat zabývá farmakoekonomikou a vzděláváním pregraduálních i postgraduálních studentů v těchto souvisejících oblastech. V rámci své akademické vzdělávací platformy PharmAround organizovala a v následných letech plánuje další modulové bloky a pracovní workshopy k základním principům  farmakoekonomických hodnocení, problematice stanovování cenové a úhradové regulace i základním principům HTA. Tyto vzdělávací aktivity jsou cíleny zejména na odbornou veřejnost, která následně s těmito technologiemi pracuje a jejíž povědomí v této oblasti je minimální. Pracoviště je rovněž zapojeno do publikační činnosti, zejména v oblastech  farmakoekonomiky nákladné molekulárně cílené léčby v onkologii a v kardiologii, případně metodických příspěvků (viz publikační činnost spoluřešitelek). Přednostka pracoviště má také dlouhodobé zkušenosti s klinickým hodnocením nových léčiv, současně i vzhledem ke své erudici v oblasti klinické farmakologii (nadstavbová atestace) vede Lékovou komisi Masarykova onkologického ústavu. Tato se podílí jak na doporučeních v rámci zavádění nových léčiv do klinické praxe, tak i vyhodnocování farmakoekonomického dopadu a nákladovosti této léčby na základě vyhodnocení a analýz reálných klinických dat a reálných nákladů. Tato hodnocení se dotýkají nejen léčiv, ale i preventivních screeningových postupů a případných intervencí. Akademické pracoviště Farmakologického ústavu LF MU bylo rovněž opakovaně oslovováno za účelem konzultací metodologie a adaptací zahraničních modelů farmakoekonomických analýz, které sloužily jako podklady pro správní řízení při stanovení cen a úhrad léčivých přípravků.