HTA proces v ČR

HTA proces v ČR Rozvíjený HTA proces uplatňován v oblastech léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, přístrojů, intervencí a prevence je proces rozdělen do dvou oddělených procesů:

  • hodnocení (tzv. assessment)
  • posouzení a doporučení (tzv. appraisal).

Navržený systém používá dva stupně HTA – hodnocení nové technologie (assessment) a její posouzení zařaditelnosti do úhrady zdravotního pojištění (appraisal). Plán koordinační struktury se odvíjí od tohoto systému. Do procesu hodnocení a posuzování by měly být zařazeny technologie s potenciálně významným vlivem na veřejné rozpočty ve srovnání s dosavadními postupy, ať už přímo (náklady na zdravotní péči) či nepřímo (práceschopnost obyvatelstva, sociální sféra), na kvalitu a délku života (vyjádřeného v parametru QALY) či na fungování systému zdravotnictví.

Ve fázi hodnocení by mělo být provedeno nezávislé a objektivní zhodnocení posuzované technologie na základě existujících důkazů (objektivní podklady doložené žadatelem a oponentské posudky), ve fázi posouzení by se poté mělo vycházet z těchto podkladů a je posuzována vhodnost zařazení technologie do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Fáze hodnocení by dle plánu měla být řízena Centrem HTA. Centrum HTA by mělo sloužit ke zpracování oponentur externím pracovníkům a na jejich základě vypracovat hodnotící zprávu. Tato zpráva by poté měla být posouzena nově vytvořenou Komisí HTA, a to z hlediska potřebnosti hodnocené technologie, míře její inovativnosti, nákladové efektivity a dopadu na veřejné rozpočty. Výstupem jednání Komise pro nové metody by mělo býti stanovisko, které bude závazné pro rozhodování správních orgánů při stanovování úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Výsledky posouzení by následně měly být aplikovány do rozhodnutí o zařazení do hrazené péče, které může mít různou podobu podle typu technologie (např. Rozhodnutí ve správním řízení SÚKLu nebo zařazení do Číselníku výkonů).